PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Tilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän osakkaat ja luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perukirja on eräänlainen yhteenveto vainajan varoista ja veloista ja se toimii lisäksi myös veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määrätään omaisuudesta maksettava perintövero.Perunkirjoitukseen tarvittavat tiedot lyhyesti


1. Virkatodistukset

Jokaiselta pesän osakkaalta oma, ns "elää" virkatodistus ja vainajalta katkeamaton virkatodistusketju siitä alkaen kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Evl-seurakuntien jäsenten todistukset tilataan siitä seurakunnasta, jossa on viimeksi ollut kirjoilla. Vuoden 2013 alusta seurakunnan kirjoittama virkatodistus kattaa ajan 1.10.1999 alkaen. Sitä aiemmalta ajalta ne on tilattava kustakin seurakunnasta erikseen. Kankaanpään ev. lut. seurakunnan virkatodistusten tilaukset voi tehdä täältä

Väestörekisterissä olevilta tilaukset tehdään maistraatista. Tässä linkki tilattaessa muista mainita, että virkatodistus on perunkirjoitusta varten. Virkatodistuksen toimitusaika voi olla jopa 2-3 viikkoa, joten tähän on hyvä varata aikaa ja tilata samalla kertaa todistukset kaikista niistä paikoista, joissa vainajan tiedetään olleen kirjoilla.

Voidakseen toimittaa laskuja pankin maksettavaksi pesän tililtä osakas tarvitsee pankkia varten virkatodistuksen, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan.

2. Testamentit, avioehdot ja perukirjat

Perunkirjoituksessa oleellisia tietoja ovat mm. vainajan mahdollinen testamentti, aviopuolisoiden tekemä avioehto sekä aikaisempi perukirja, mikäli vainaja on ollut jakamattoman kuolinpesän osakkaana. Yllä mainitut dokumentit ja todistukset kannattaa toimittaa perunkirjoittajalle hyvissä ajoin ennen aiottua perunkirjoituspäivää, jotta ne voidaan käydä läpi ja mahdolliset puuttuvat paperit ja selvitykset ehditään vielä hankkia.

3. Lisäksi perunkirjoitukseen tarvitaan

 • tallelokeroselvitysselvitys
 • henkivakuutuksesta / - ryhmähenkivakuutus korvauksista
 • annetut lahjat ja ennakkoperinnöt
 • käteiset varat
 • pankin tiliote / saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
 • asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo
 • kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo
 • kuolinpesänosuudet
 • kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.)
 • arvopaperit / arvo-osuudet
 • kauppaliikkeiden jäsenyydet / bonukset / etuudet
 • luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta
 • muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)
 • saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)
 • pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä (myös lesken)
 • takaukset, kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
 • sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)
 • verotus, lisäverot / veronpalautukset
 • kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
 • hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen
 • selvitys hautausavustuksesta / sosiaalivirasto tms.
Perunkirjoituksen hinnoittelu:
Perunkirjoituksen hinnoittelu riippuu tehtävän laajuudesta ja työn määrästä. Hinnoitteluun vaikuttaa myös sukuselvityksen laajuus. Kustannuksiin voi vaikuttaa hankkimalla itse tarvittavat dokumentit.